Skip navigation

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Účel koncepce

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v tomto kraji.

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

Cílem aktualizace je také nalézt vhodná opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody či možnosti pro nouzové zásobování pitnou vodou v době krize.

Dne 30. 5. 2023 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo koncepci „Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ usnesením č. 186/23/ZK včetně prohlášení dle ustanovení § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) a opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10 h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

.

Rychlá navigace

.

Verze dokumentu

První verze PRVK byla zpracována v roce 2004. Postupně docházelo ke změnám v jednotlivých lokalitách.

V období 2019 - 2021 byla zpracována aktualizace dokumentu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Aktualizace s výhledem do roku 2030 vychází z potřeb obcí a z jejich územních plánů. Součástí dokumentu je i opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dále obsahuje návrhy propojení vodárenských systémů pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace.

Na základě výsledku výběrového řízení Rada Libereckého kraje vybrala zhotovitele celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, kterým je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha.

Na stránkách https://prvk.kraj-lbc.cz/ najdete dokument PRVK s postupně aktualizovanými daty. Tako verze ale neobsahuje údaje z aktualizace dokumentu schvalovaného v roce 2023. Ty postupně najdete až zde v připravované aplikaci https://prvk2.kraj-lbc.cz/.