Skip navigation

Odpadní vody

Výpočet produkce

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí – na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod ze sektoru průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

 • u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod 150 l/os×den
 • u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV 80 l/os×den
 • u trvale žijících obyvatel s recyklací šedých vod z koupelen a následnou akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následujícím odvozem na ČOV cca 40 – 50 l/os×den
 • u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod 100 l/os×den
 • u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV 20 l/os×den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby vody fakturované pro domácnosti nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. Přibližně od 90. let 20. století klesala spotřeba pitné vody z důvodu zvyšování cen vodného a stočného. Minimální spotřeba vody fakturované byla v roce 2014. Od roku 2014 spotřeba vody fakturované stagnuje, případně mírně vzrůstá. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze pozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovaly své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů, resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích

 • u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod 60 g/os×den
 • u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV 50 – 60 g/l
 • u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod 30 g/os×den
 • u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV 25 – 30 g/os×den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

 • nerozpustné látky (NL) 55 g/os×den
 • CHSK 120 g/os×den
 • N-celk. 8 g/os×den
 • N-NH4 5,2 g/os×den
 • P-celk. 2 g/os×den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 -60 g/os×den.

Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny ze získaných podkladů (např. dotazníkové akce) a z hodnoty VFO - tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnávání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti.

Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. Proto je u většiny sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel akceptována jako maximální hodnota 30 l/os×den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody (20 l/os×den) je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění, s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Z podkladů získaných dotazníkovou akcí u jednotlivých producentů, byly získávány i informace o stávajícím způsobu likvidace odpadních vod, o výrobním programu a o jejich případných rozvojových záměrech.

6.2.0 Předpoklady vývoje čištění do roku 2030

Předpoklady vývoje odvedení a čištění odpadních vod v Libereckém kraji do roku 2030 Vstupní údajePři zpracování se vycházelo z údajů:základní údaje o obci – demografické údaje, výskyt průmyslu, zem

Read more
6.2.3 Koncepce odkanalizování

Koncepce odkanalizování Koncepce odkanalizováníProblém odvádění odpadních vod ze sídelních celků je možné řešit dvěma základními způsoby:odvážením odpadních vod po předcházející akumulaci v bezodto

Read more
6.2.4 Koncepce nakládání s odpadními vodami

Koncepce nakládání s odpadními vodami Řešení problematiky odvádění a likvidace odpadních vod v sídelních celcích nabízí řadu možností, které je však možné rozdělit do dvou základních kategorií:řeše

Read more
6.2.5 Jednotná stoková síť

Jednotná stoková síť V menších sídelních útvarech a v nově odkanalizovaných lokalitách jsou splaškové odpadní vody odváděny převážně samostatnou splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod. Ve

Read more
6.2.6 Balastní vody ve stokové síti

Balastní vody ve stokové síti Do kanalizačního systému se dostávají i vody, které zde nejsou žádoucí. ČSN 75 0161 tyto vody pojmenovává jako vody balastní. Balastní vody se do systému dostávají p

Read more
6.2.7 Možný vliv sucha

Možný vliv sucha na vztah stokové sítě a recipientu Sucho je nahodilý přírodní jev způsobený deficitem srážek, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu.

Read more
6.2.8 Nakládání s kaly

Nakládání s čistírenskými kaly Jedním z důležitých problémů při čištění odpadních vod je produkce kalu. Kaly z čištění komunálních odpadních vod jsou na základě legislativy definovány jako odpad. K

Read more
6.2.9 Rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí

Rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí a kritéria vyhodnocení Rekonstrukce kanalizačních sítí je dlouhodobý a poměrně nákladný proces. Rekonstrukce jsou ve výpočtech zadány dvěma odlišnými z

Read more
6.3.0 Zhodnocení

Závěrečné zhodnocení Realizací navrhovaných opatření dojede k výraznému zlepšení současné nevyhovující situace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod na území Libereckého kraje. Do cílového rok

Read more