Skip navigation

Zdroje pitné vody

Území Libereckého kraje vykazuje přebytky zdrojů pitné vody a to jak podzemních zdrojů tak i povrchových. Zdroje mají zpravidla dostatečnou rovnoměrnou vydatnost a s výjimkou povrchových zdrojů se zpravidla jedná o kvalitní zdroje pitné vody. U povrchových zdrojů jsou z hlediska kvality vody ve výhodě především velké vodárenské nádrže, v tomto případě především nádrž Josefův důl, která díky velkému objemu zajišťuje pro úpravu vhodnější surovou vodu než nádrž Souš. U přímých odběrů z toků se výrazně projevuje kolísání kvality vody v závislosti na klimatických podmínkách a ročním období.

Podzemní zdroje se nacházejí především v jižní části Libereckého kraje v oblasti České křídové tabule (Česká Lípa – jih, Písečná). Dalším významným zdrojem je v severovýchodní části ORP Nový Bor Tlustecký blok. Na území ORP Semily se podzemní zdroje nacházejí plošně. V severní části území se jedná o rozsáhlá prameniště na úbočích hor. Zbylá část ORP Jilemnice, Semily a Turnov je zásobována pitnou vodou čerpanou z vrtaných studní, jejichž hloubka dosahuje několika desítek metrů.

Významný je rovněž výskyt zdrojů i na území bývalých okresů Liberec a Jablonec nad Nisou: Dolánky, Lesnovek, Libíč, Machnín.

Pro oblast Jizerských hor a Krkonoš je naopak poměrně typické využívání povrchových zdrojů: nádrž Josefův důl pro úpravnu vody Bedřichov a Souš pro úpravnu vody Souš. Na území ORP Semily a Jilemnice jsou povrchové zdroje především v severní polovině okresu, tj. v horských a podhorských oblastech, jsou to v rozhodující míře povrchové odběry z vodotečí (zdroje pro úpravnu vody Harrachov).

V oblasti Frýdlantska jsou využívány pro úpravnu vody Bílý potok povrchové zdroje Smědá a Hájený potok pro úpravnu vody Frýdlant jsou používány jak podzemní tak povrchové zdroje.

Podíl kapacity povrchových zdrojů a podzemních zdrojů určených pro zásobení z vodovodů pro veřejnou potřebu

podíl kapacity povrchových zdrojů a podzemních zdrojů určených pro zásobení z vodovodů pro veřejnou potřebu

Hydrogeologická charakteristika území

Území Libereckého kraje lze považovat za vodohospodářsky významné z hlediska přirozené akumulace vody. Poměrně velkou část zasahují celkem tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), v nich potom jsou samostatně chráněny jednotlivé vodní zdroje ochrannými pásmy, která zaujímají nezanedbatelnou část území (zejména okres Česká Lípa a severní hranice okresů Liberec a Jablonec n.N.).

Výraznou část území Libereckého kraje zasahují území CHOPAV. Jsou to tři chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vod - Jizerské hory, Krkonoše - stanovené Nařízením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. a chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod Severočeská křída, stanovená Nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.

CHOPAV Jizerské hory a Krkonoše jsou územně shodné s chráněnými krajinnými oblastmi. Na území CHOPAV Jizerské hory jsou vodárenské nádrže Souš a Josefův Důl, které zásobují pitnou vodou oblastní vodovod Liberec – Jablonec n.N. a pramení zde Jizera a Lužická Nisa. CHOPAV Krkonoše navazuje na CHOPAV Jizerské hory, na území Libereckého kraje pramení levostranné přítoky Jizery.

CHOPAV Severočeská křída zasahuje celé území okresu Česká Lípa a jihozápadní části okresů Liberec a Semily, okrajově i Jablonec n.N. Jedná se rozlohou o největší chráněnou oblast v ČR (celkem 3750 km2) a celkem územně zahrnuje centrální oblasti české křídy, území Děčínského Sněžníku, povodí Kamenice, Ploučnice, Pojizeří a labských přítoků od Mělníka po ústí Ohře.

Význam CHOPAV Severočeská křída je takový, že zásadním způsobem ovlivňuje využívání surovinových zdrojů oblasti.

Nejvýznamnějším ze střetů s CHOPAV je střet CHOPAV Severočeské křídy s ložisky radioaktivních surovin Stráž pod Ralskem a Hamr na Jezeře. Těžba na ložiscích byla sice ukončena, ale dopady těžby budou si vyžádají řadu investic ještě dlouhá léta. V případě ložiska Hamr na Jezeře byl průběh ukončovacích prací relativně snazší neboť bylo prováděno průběžné zakládání vyrubaných prostor průběžně s těžbou a zbylo pro dokončení těžeb založit přístupová díla a stvoly těžních jam.

Výrazně komplikovanější situace je v případě ložiska Stráž pod Ralskem neboť použitá metoda těžby chemickým loužením v podzemí z povrchu pomocí systému provozních vrtů si vyžádala použití kyseliny sírové, dusičné a fluorovodíkové. Za dobu těžby se tímto způsobem dostalo do podzemí několik milionů tun kyselin.

Ochrana vodních zdrojů

Ochrana jednotlivých vodních zdrojů je zajišťována ochrannými pásmy. V převážné části území kraje má většina zdrojů ochranná pásma stanovena. Jedná se většinou o ochranná pásma 2. stupně, pásma 1. stupně zůstávají v platnosti.

Rozsahem významnější jsou ochranná pásma povrchových zdrojů v Jizerských horách v ORP Jablonec n.N. a Liberec, dále ochranná pásma podzemních zdrojů v okolí Turnova. Poměrně značný rozsah mají ochranná pásma podzemních zdrojů na území ORP Česká Lípa - zejména jižně od Č. Lípy, v okolí Mimoně a podzemní i povrchové zdroje na severní hranici ORP Nový Bor a ORP Česká Lípa.

Hodnocení zdrojů z hlediska kvality surové vody

Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č.428/2001 Sb. (příloha č.13) zavádí hodnocení podzemních a povrchových zdrojů z hlediska jakosti surové vody. Povrchové jsou z hlediska dodržení vyjmenovaných ukazatelů jakosti vody zařazeny do třech skupin označených A1, A2 a A3. Pro povrchové zdroje je stanoveno 47 ukazatelů jakosti vody a pro podzemní zdroje jsou pro kategorii A3 pozměněny 3 ukazatele jakosti vody. Pro jednotlivé ukazatele jakosti vody jsou stanoveny směrné, nepovinné hodnoty nebo mezní, povinné hodnoty, případně obě hodnoty. Pro jednotlivé kategorie jsou doporučeny typy úprav:

A1 – jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním,

A2 – běžná fyzikální úprava, chemická úprava a desinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, desinfekce (konečné chlorování), jednostupňové a dvoustupňové odželezňování a odmanganování

A3 – intenzivní fyzikální a chemická úprava vody, rozšířená úprava a dezinfekce, např. chlorování do bodu zvratu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), desinfekce (ozón, konečné chlorování),. Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy.

Pro zařazení surové vody do kategorie jsou v příloze č.13 definovány základní podmínky a stanovován je index upravitelnosti pro standardní metody úpravy vody. Pro jednotlivé kategorie jsou doporučeny indexy upravitelnosti v tomto rozsahu:

A1 0 – 2

A2 2 – 3

A3 > 3

Tabulka 14 Zařazení povrchových toků do kategorií dle vyhl.č.428/2001 Sb.

Zdroj Nevyhovující ukazatele index upravitelnosti Kategorizace
Mezné limity (M) Směrné limity (S)
Vodárenská nádrž Souš (tok Černá Desná) Úpravna vody Souš Mezní hodnoty kat.A3 nebyly v roce 2019 dodržena 1,13 >A3 >A3
Vodárenská nádrže Josefův Důl (tok Kamenice) Úpravna vody Bedřichov Mezní hodnoty kat.A3 byly v roce 2019 dodrženy 1,1 A3 >A3
tok Řasnice Úpravna vody Frýdlant Mezní hodnoty kat.A2 byly v roce 2019 dodrženy, směrné hodnoty nebyly dodrženy u ENTA, CHSKMn, TBK, PO 1,09 A2 >A2
tok Smědá Úpravna vody Bílý potok Mezní hodnoty kat.A2 byly v roce 2019 dodrženy, směrné hodnoty nebyly dodrženy u Barva a ENT 1 >A2 >A2
Hájený potok Úpravna vody Bílý potok Mezní hodnoty kat.A2 byly v roce 2019 dodrženy, směrné hodnoty nebyly dodrženy u Barva, CHSKMn a pH 1,06 A2 >A2
tok Vošmenda ÚV Příkrý Mezní a směrné hodnoty kat.A3 byly v roce 2019 dodrženy 1,06 A3 A3
Jizerka ÚV Hrabačov Mezní a směrné hodnoty kat.A3 byly v roce 2019 dodrženy 1,05 A3 A3