Skip navigation

Koncepce odkanalizování

Koncepce odkanalizování

Problém odvádění odpadních vod ze sídelních celků je možné řešit dvěma základními způsoby:

  • odvážením odpadních vod po předcházející akumulaci v bezodtokých jímkách
  • odváděním pomocí kanalizačních systémů

Pro ekonomické posouzení obou zmiňovaných způsobů byl zpracován tzv. svozový plán, z něhož je patrné, na kterou ze stávajících nebo navrhovaných čistíren odpadních vod budou zachycené odpadní vody odváženy k likvidaci. V definitivním návrhu jsou tyto údaje uvedeny v programové části či textové části tohoto díla.

Při použití druhého způsobu je možné použít následující řešení

  • výstavbu nové kanalizační sítě
  • dostavbu stávající kanalizační sítě
  • postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě

Řešení odvádění odpadních vod pomocí výstavby nové kanalizační sítě bude nejčastěji aplikované u menších sídelních celků, u nichž je uvažováno s likvidací odpadních vod na nové čistírně odpadních vod. Toto řešení je doporučované i v obcích, které jsou v současnosti částečně odkanalizované, technický stav této kanalizace je však nevyhovující (nejčastěji se jedná o kanalizaci vybudovanou v rámci „akce Z“ v průběhu 60. až 80 let).

Při výstavbě nových kanalizačních systémů preferujeme (z ohledem na charakter a velikost obcí) výstavbu oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. K tomuto řešení vedou následující důvody:

  • obce, které nemají dešťovou kanalizaci, mají obvykle odvádění dešťových vod řešeno jiným, rovněž vyhovujícím způsobem,
  • výstavba pouze splaškové kanalizace je méně investičně náročná, což je při nedostatku investičních prostředků nejvýznamnější důvod,
  • platným legislativním i technickým předpisům toto řešení plně odpovídá. Srážková voda odváděná oddílnou kanalizací (tzv. dešťovou kanalizací) je z hlediska vodního zákona vodou povrchovou, neboť se přirozeně vyskytla na zemském povrchu, kde je soustředěna a odváděna vodohospodářským dílem – dešťovou kanalizací – do vodního toku, tedy vody trvale tekoucí.
  • dešťové vody z malých obcí ve srovnání s městy jsou méně znečištěny
  • při změně legislativních předpisů v budoucnosti je možné současný systém odvádění dešťových vod doplnit tak, aby první nejvíce znečištěná část dešťových vod byla jímána a postupně přečerpána na ČOV

Vzhledem ke značně rozdílné morfologii terénu na celém řešeném území, navrhujeme nejen systémy s klasickým gravitačním způsobem odvádění splaškových odpadních vod, ale i tlakové výjimečněji podtlakové či pneumatické systémy kanalizace, případně systémy kombinované. Výstavba nové kanalizační sítě je časově přímo provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod.

Řešení odvádění odpadních vod pomocí dostavby nové kanalizační sítě bude používáno pouze v lokalitách, v nichž je již v současnosti větší či menší část města či obce odkanalizována (nejčastěji jednotnou kanalizací). Pokud již v současnosti dostavba kanalizace probíhá (nebo je realizace v pokročilé fázi přípravy) je toto řešení akceptováno bez ohledu na technický stav existující kanalizační sítě. Jinak je toto řešení akceptovatelné v případech, že technický stav stávající kanalizace je vyhovující (tzn. že tato kanalizace již byla budována podle platných technických norem). Dostavba nové kanalizační sítě je časově přímo provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod.

Velice úzce propojené s předchozím řešením je i rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Toto řešení bude používané u měst a obcí, u nichž byla realizována dostavba části kanalizace. Současně je však nutné zajistit i rekonstrukci stávajících stok. Se zahájením této rekonstrukce bude započato až po ukončení dostavby kanalizace a čistírny odpadních vod, s jejím ukončením je uvažováno nejpozději do r.2050. Během sledovaného období bude tedy zrekonstruovaná pouze poměrná část stávající kanalizace.

Doporučujeme, aby nově budovaná, nebo rekonstruovaná kanalizace byla připravena na odpadní vody s větší viskozitou odpadních vod. Souvislost s případným rozšířením trendu recyklace šedých vod ze sprch a umyvadel.