Skip navigation

Účel a základní charakteristika koncepce

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje (dále také jen PRVK LK) je strategickým dokumentem v oblasti vodovodů a kanalizací velkého územního celku – Libereckého kraje. Do PRVK LK jsou zahrnuty vodovody, skupinové vodovody a vodárenské soustavy zajišťující zásobování obyvatel pitnou vodou; PRVK LK rovněž obsahuje i způsob odkanalizování odpadních vod z jednotlivých sídel, včetně čištění odpadních vod.

PRVK LK je průběžně aktualizován a v samostatné působnosti schvalován zastupitelstvem Libereckého kraje.

PRVK LK je základním plánovacím podkladem ve střednědobém, až dlouhodobém horizontu v oblasti vodního hospodářství a má za cíl na základě analýzy stávajícího stavu navrhnout a stanovit podmínky pro zajištění budoucího žádoucího stavu vodohospodářské infrastruktury v kraji.

PRVK LK stanovuje základní postup optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou realizovatelnost navrhovaných řešení. PRVK LK slouží orgánům státní správy a samosprávy jako podklad při prosazování veřejného zájmu a uplatnění jejich rozhodovacích pravomocí.

PRVK LK je podkladem pro činnost vodoprávních a stavebních úřadů, činnost obcí a kraje v samostatné i přenesené působnosti, dotační politiku ČR, EU a Libereckého kraje.

Cílem Aktualizace PRVK LK je, při respektování potřeb optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování odpadních vod a čištění odpadních vod, navrhnout a vyhodnotit změny oproti stávajícímu schválenému plánu rozvoje v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou a efektivního odkanalizování a čištění odpadních vod, bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné ceny.

Jedním z prioritních cílů je zabezpečovat rozvoj vodohospodářské infrastruktury vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod (dále také jen ČOV) a její kvalitní provázání v souladu s požadavky právních předpisů ČR i Evropského společenství. Dalším prioritním cílem je zdokonalit systém zabezpečení vodohospodářských služeb obyvatelstvu za mimořádných událostí následkem sucha, povodní nebo krizových situací.

Po svém schválení radou a zastupitelstvem Libereckého kraje, se PRVK LK stane závazným dokumentem a bude sloužit pro orgány státní správy a samosprávy jako podklad pro jejich rozhodovací pravomoci.

Časový rámec platnosti koncepce je do roku 2030.

Textová část

Textová část koncepce se zaměřuje na popis nadobecných systémů vodovodů a kanalizací v kraji a popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech.

Grafická část

Grafická část koncepce obsahuje přehledná situační schémata vodovodů a kanalizací obcí na území kraje a situační schéma dopravy vody na území kraje.

Součástí je dále tabulková část a popis nouzového zásobování obyvatelstva.

0.1 Účel koncepce

01 Účel a cíl Plánu rozvoje VaK Plány rozvoje vodovodů a kanalizací se realizují na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. J

Read more
4.1 Vodovody - počet zásobených obyvatel

Vodovody - zásobování pitnou vodou Počet obyvatel zásobených pitnou vodouPodkladem pro výpočet potřeby je předpokládaný demografický vývoj na území Libereckého kraje, který je popsán v kapitole 2.2

Read more
4.2 Vodovody - zásobení pitnou vodou

Vodovody - předpoklady zásobení pitnou vodou Koncepce zásobeníNávrh technického řešení rozvoje jednotlivých vodovodů se zaměřuje na řešení dvou okruhů otázek:doplnění, modernizace a rekonstrukce so

Read more
4.3 Vodovody - přehled současných i navrhovaných

Vodovody - přehled současných i navrhovaných (Řazeno podle názvu)

Read more
4.5.0 Zdroje pitné vody

Zdroje pitné vody Území Libereckého kraje vykazuje přebytky zdrojů pitné vody a to jak podzemních zdrojů tak i povrchových. Zdroje mají zpravidla dostatečnou rovnoměrnou vydatnost a s výjimkou povr

Read more
4.5.1 Podzemní a povrchové zdroje pitné vody

Podzemní zdroje Vodárenský význam podzemních vodPodzemní zdroje jsou významným zdrojem vodárenského zásobování pro většinu sídel v Libereckém kraji, v ORP Semily, Jilemnice, Turnov, Česká Lípa a Nov

Read more
4.5.2 Přehled zdrojů pitné vody

Přehled zdrojů pitné vody V tabulce níže je uvedena celková rekapitulace všech zdrojů nacházejících se na území jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Všechny data v tabulce jsou převzaté z

Read more
4.5.3 Zdroje nevyhovující limitům

Zdroje vody nevyhovující hygienickým limitům V tabulce níže se nachází zdroje vody, které nevyhovují hygienickým limitům dle Vyhlášky č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů p

Read more
4.5.4 Významné zdroje a úpravny

Významné zdroje a úpravny vody v Libereckém kraji Úpravna vody Bedřichov - vodárenská nádrž Josefův DůlÚpravna vody Bedřichov je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou.

Read more
4.6 Skupinové vodovody

Skupinové vodovody Pro potřeby aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje“ byla vytvořená struktura vodovodů, která se odlišuje od některých běžně používaných definic. V úvo

Read more