Skip navigation

Závěrečné zhodnocení

Realizací navrhovaných opatření dojede k výraznému zlepšení současné nevyhovující situace v oblasti odvádění a čištění odpadních vod na území Libereckého kraje. Do cílového roku 2030 bude tato problematika vyřešena v převážné části obcí (event. skupin obcí).

Celkový přehled o dopadu navrhovaných opatření vyplývá z následujících tabulek:

Základní údaje 2020 2030
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 317 095 osob 338 660 osob
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 71,5 % 76,0 %
Počet obyvatel napojených na ČOV 309 631 osob 334 204 osob
Počet obyvatel napojených na ČOV 69,8 % 75,0 %
Nakládání s odpadními vodami 2020 2030
Celková produkce odpadních vod 24,91 mil.m3/rok 26,32 mil.m3/rok
Množství odpadních vod čištěných na ČOV 17,27 mil.m3/rok 19,74 mil.m3/rok
Množství odpadních vod čištěných na ČOV 69,33 % 75,0 %
Čistírny odpadních vod 2018 2030
Celková kapacita ČOV 135 646 m3/den 149 211 m3/den
Přebytek kapacity 40 736 m3/den 44 810 m3/den
Kanalizace 2018 2030
Celková délka kanalizací 1 611 km 1976 km
Odstraněné znečištění 2018 2030
Odstraněné znečištění – BSK5 7 845 t/rok 8 290 t/rok
Odstraněné znečištění – NL 10 293 t/rok 10 877 t/rok
Odstraněné znečištění – CHSK 20 759 t/rok 21 936 t/rok