Skip navigation

Rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí a kritéria vyhodnocení

Rekonstrukce kanalizačních sítí je dlouhodobý a poměrně nákladný proces. Rekonstrukce jsou ve výpočtech zadány dvěma odlišnými způsoby:

  • plošné rekonstrukce – v tomto případě je uvažováno s postupnou rekonstrukcí sítě v rozsahu, který zajistí, aby celá stávající kanalizační síť byla zrekonstruována do roku 2050. Se zahájením tohoto typu rekonstrukce je uvažováno až po ukončení dostavby kanalizační sítě, ukončení výstavby nové či rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod event. vyřešení jiných závažných problémů s objekty vodohospodářské infrastruktury.
  • okamžitá rekonstrukce celé – nebo pouze části – stávající kanalizační sítě. Tento způsob rekonstrukce je používán zejména při okamžitém a jednorázovém řešení problémů se stávající kanalizací. Jedná se zejména o úniky odpadních vod z kanalizačního systému do vnějšího prostředí anebo v opačném případě o průniky podzemních vod do kanalizačního systému. V tomto případě může vlivem vysokého procenta těchto – balastních – vod docházet až k přetěžování čistíren odpadních vod, ke zhoršování jejich funkce v důsledku nízké koncentrace přiváděného znečištění atd.

Vlastní průběh rekonstrukce může být prováděn pokládkou nových kanalizačních trub v nových trasách, náhradou stávající sítě v původní trase a bezvýkopovou sanací stávajících úseků. Volba optimálního postupu je závislá na řadě faktorů.

Základní vyhodnocovací kritéria

Vlastní návrh technického řešení odvádění a likvidace odpadních vod je vypracován na podkladě výpočtů celkových investičních nákladů, výrobních nákladů (tzn. nákladů potřebných na vyčištění celoroční produkce odpadních vod), místních územních vlivů (viz kapitola – Přehled vstupních údajů) a na základě konzultací s objednatelem v průběhu prací. Při konkrétních návrzích postupoval zpracovatel podle následujících, v průběhu prací projednaných, pravidel.

Při volbě výsledné varianty bylo jednoznačně preferováno kritérium celkových minimálních nákladů potřebných na vybudování investičních celků – jímek, mikročistíren, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí – a na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let. Časový údaj 12 let odpovídá zhruba období, po jehož uplynutí lze předpokládat s vynaložením vyšších investičních nákladů na obměnu strojního zařízení.

Na základě těchto pravidel byl pro jednotlivé sídelní celky navržen ekologicky i ekonomicky optimální způsob nakládání s odpadními vodami.


Navržené řešení Rozbor jednotlivých ukazatelů
bezodtoké jímky · celkové náklady na výstavbu jímek a na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty uvažující s výstavbou kanalizace a centrální čistírny odpadních vod nebo většího množství domovních mikročistíren
· obec se nachází v ekologicky významném území
· v obci se nenacházejí vhodné recipienty (trvalé, dostatečně vodné toky) · zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno z místních zdrojů
domov. mikročistírny · celkové náklady na výstavbu domovních mikročistíren a náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty uvažující s akumulací odpadních vod a odvozem na ČOV
· investiční náklady na výstavbu centrální čistírnu a kanalizační sítě a náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou vyšší než na výstavbu domovních mikročistíren
· v obci se nacházejí vhodné recipienty
· obec se nenachází v ekologicky významném území – CHOPAV (v Libereckém kraji 3 CHOPAV – Krkonoše, Jizerské hory, Severočeská křída), národní park (KRNAP) · zásobování obce pitnou vodou není zajišťováno z místních zdrojů
centrální čistírny s kanalizací · celkové náklady na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační sítě a náklady na likvidaci produkce odpadních vod v průběhu 12 let jsou menší než u varianty uvažující s akumulací odpadních vod a odvozem na ČOV
· investiční náklady na výstavbu centrální čistírnu a kanalizační sítě jsou nižší než na výstavbu domovních mikročistíren
· v obci se nenacházejí vhodné recipienty (odpadní vody budou převáděny na sousední čistírnu)
· obec se příp. nachází v ekologicky významném území · zásobování obce pitnou vodou je zajišťováno z místních zdrojů