Skip navigation

Změny PRVK

Pokud po schválení „Plánu rozvoje" dojde ke změně podmínek, za nichž byl schválen, zpracuje a schválí kraj změnu. Při zpracování, projednání a schválení změny postupuje shodně jako při vlastním zpracování plánu – tj. změna musí být projednána s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se navrhovaná změna týká, s Ministerstvem zemědělství ČR a s příslušným vodoprávním úřadem. Kraj následně po projednání ve výborech a Radě kraje usnesením Zastupitelstva tuto změnu schvaluje.

Předkladatel návrhu na změnu Plánu rozvoje předloží zejména:

  • Aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů.
  • Jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů.
    Úpravy, názvy a formáty aktualizovaných popisů musí být uvedeny takto: ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX (podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "ZMĚNA 20XX (daný rok)".
    Popis doplnění stávajícího stavu bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX (podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma a popis bude v záhlaví označen textem "DOPLNĚNÍ 20XX (daný rok)".
  • Tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v bodech 1 a 2, obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje. Soubor ve formátu MDB lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje. Struktura souboru je uvedena ZDE
  • Mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém včetně všech podkladových map ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení (SHP, DWG, DGN, databáze ESRI... další dle domluvy)
blank_75x118

Co je a co není "změna PRVK"

Změnou „Plánu rozvoje" je

a) změna technického řešení návrhu investice nebo modernizace či rekonstrukce vodovodu, definovaného v § 2 odst. 2 zákona a s tím související ekonomické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části, uvedené v Plánu rozvoje.

b) změna nákladů na realizaci změny podle písmene a) budou vyšší o více než 15 % proti nákladům, které uvádí Plán rozvoje při stejných parametrech (počet zásobovaných nebo odkanalizovaných obyvatel, kapacita technických zařízení apod.). Náklady v Plánu rozvoje i změny se stanovují podle Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací č.j. 8114/2007-16000 ze dne 6. března 2007. Metodický pokyn je zveřejněn na internetové stránce Ministerstva zemědělství.

c) změna hranic kraje vymezená ústavním zákonem

d) změna příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností (vodoprávnímu úřadu)

e) jiná skutečnost vývoje demografických údajů než byla předpokládaná v „Plánu rozvoje"

f) změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových základních podmínek, za nichž byl „Plán rozvoje" zpracován, projednán a schválen.

Změnou „Plánu rozvoje" není

a) jiná doba realizace technického řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části, než je navržena v časovém rozvrhu schváleného „Plánu rozvoje", pokud tato iniciativa nezpůsobí odčerpání finančních zdrojů určených k realizaci prioritních technických řešení v požadovaném časovém horizontu

b) zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy a odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Zainvestování těchto ploch „Plán rozvoje" neřeší a proto nemohou být tyto návrhy předmětem žádostí o schválení změny schváleného Plánu rozvoje, stejně jako předmětem žádostí o finanční podporu. Po realizaci bude tato skutečnost uvedena v příslušném popisu (kartě) obce nebo její části a délky vodovodních řadů a kanalizačních stok budou zahrnuty do příslušných tabulek obce nebo její části jako stávající stav.