Skip navigation

Propojení vodárenských soustav

Propojení SV Frýdlant se SV Bulovka a SV Dětřichov

Negativní dopady plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów (Polsko) na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod ve Frýdlantském výběžku vedly ke studii, ve které jsou popisovány dva možné zatěžovací stavy.

V prvním zatěžovacím stavu (menší dopad těžby) bude ovlivněna západní regionu Frýdlantska s výpadkem zdrojů v obcích, které jsou v těsné blízkosti povrchového dolu Turów – Dětřichov, Kunratice, Heřmanice, Višňová a Černousy. V postižených lokalitách je uvažováno s výpadkem individuálních zdrojů pitné vody a výpadkem zdrojů místních vodovodů nepřipojených na skupinový vodovod.

Doporučuje se proto napojit skupinový vodovod Bulovka a Dětřichov na zásobovanou oblast ÚV Frýdlant. Je plánována výstavba přiváděcího řadu VDJ Údolí – Arnoltice a Arnoltice – VDJ Bulovka a VDJ HTP – ČS Větrov – VDJ Dětřichov. Skupinový vodovod Frýdlant bude posílen dopravou vody z ÚV Bílý Potok a vybudováním přivaděče ÚV Bílý Potok – VDJ Supí vrch.

Propojení vodovodu v obci Kravaře a vodovodu ve Stvolínkách

Propojení vodovodu v obci Kravaře a vodovodu ve Stvolínkách v délce 2,5 km, osazením automatické tlakové stanice na předávací místo.

Propojení vodovodu Proseč pod Ještědem a vodovodu Český Dub

Propojení vodovodu Proseč p. Ještědem a vodovodu Český Dub v délce 1,1 km, osazením automatické tlakové stanice na předávací místo.

Propojení vodovodu Rychnov u Jablonce nad Nisou a vodovodu Dalešice

Propojení vodovodu Rychnov u Jablonce n.N. a vodovodu Dalešice přes obec Pulečný v délce 2,7 km, vybudováním dvou nových vodojemů a vybudováním vodovodní sítě v obci Pulečný.

Propojení vodovodu Turnov a vodovodu Mírová pad Kozákovem

Propojení vodovodu Turnov a vodovodu Mírová p. Kozákovem, propojení stávajících vodovodů v celkové délce 1,5 km v lokalitě Záholice a U Rybníka.

Propojení vodovodu Železný Brod a vodovodu Koberovy

Propojení vodovodu Železný Brod a vodovodu Koberovy v délce 2,8 km.

Převedení vody z VN Souš do ÚV Bílý potok

Aktuální hydrologické modely a analýza hydrologických a metrologických dat potvrzují, že na Frýdlantsku dochází ke snižování vydatnosti zdrojů podzemní vody, a to zejména u zdrojů jímajících z mělkých deluviálních sedimentů. Mezi další významné problémy patří omezení výroby pitné vody v úpravně Bílý Potok, která využívá surovou vodu z povrchových toků a představuje jeden z hlavních zdrojů pitné vody ve vodárenské soustavě ve správě FVS, a.s. Omezení úpravny v Bílým Potoce souvisí s požadavkem na zajištění minimálních zůstatkových průtoků v Hájeným potoce a Smědé v období sucha. V období normálního rozložení a množství srážek je po většinu roku zajištěn požadovaný zůstatkový průtok v tocích. V rámci epizod sucha hrozí omezení jakéhokoliv odběru z potoků a odstavení úpravny vody z provozu. Dalším negativním vlivem na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod ve Frýdlantském výběžku je uvažované rozšíření těžby ložiska Turów (Polsko).

V minulosti byla zpracována studie posuzující negativní dopady plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów (Polsko) na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. Tato studie navrhovala propojení jednotlivých vodárenských soustav (viz 4.7.1) a dále napojení ÚV Bílý Potok na VN Souš / VN Josefův Důl.

V roce 2021 byla zpracována studie proveditelnosti, která řeší problematiku dopadů negativních vlivů klimatické změny na vodohospodářskou infrastrukturu ve správě FVS, a.s.

V rámci koncepce „Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (PRVKÚ ČR – SUCHO)“ byly navrženy jako jedny z řešení „Převedení vody z VN Josefův Důl do ÚV Bílý Potok“ a „Převedení vody z VN Souš do ÚV Bílý Potok“. V roce 2021 bylo podle §10g zákona č.100/2001 Sb. vydáno souhlasné stanovisko MŽP, které stanovuje preferovat variantu „Převedení vody z VN Souš do ÚV Bílý Potok“.

Výhledově po roce 2030 je plánováno vybudování přiváděcího řadu z VN Souš do ÚV Bílý Potok. Trasa přivaděče je navržena v tělese silnice II/290.

Výhledově je také při vybudování přivaděče z VN Souš do ÚV Bílý Potok uvažováno s využitím VN Josefův Důl jako zdroje vody pro vodárenskou soustavu Jablonec nad Nisou.

Propojení vodovodů Liberec-Bílý Kostel nad Nisou-Hrádek nad Nisou

Nepříznivé dopady plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów (Polsko) tj. postupné snižování vydatnosti podzemních zdrojů pro místní vodovody.

Místní zdroje budou nahrazeny rekonstruovaným podzemním zdrojem s úpravnou vody Machnin. Pro propojení vodovodů bude zrekonstruován řad ČS Machnin-AŠ Machnin, přistavěn VDJ Svatý Ján, obnoven řad mezi ČS Pekařka a VDJ Hrádek nad Nisou, vybudována ČS Hrádek nad Nisou pro čerpání vody do VDJ Oldřichov na Hranicích. Pro lokality Václavice a Horní Vítkov budou vybudovány ATS s přívodními řady. Lokality Horní a Dolní Sedlo budou zásobeny s ČS Dolní Sedlo s výtlakem do VDJ a ČS Horní Sedlo. Pro lokalitu Dolní Suchá bude dostavena ČS a řady.

Napojení vodovodu v obci Karlov na vodovod Hrubá Skála

Napojení vodovodu v obci Karlovice na vodovod Hrubá Skála, propojením rozvodných řadů stávajícího veřejného vodovodu místních částí Sedmihorky – Radvánovice v délce 0,5 km.

Propojení vodovodu Mimoň-Pertoltice Pod Ralskem s vodovodem Ralsko

Propojení řadů vodovodu Mimoň-Pertoltice Pod Ralskem s vodovodem Ralsko v lokalitě Boreček na vodovodní síť provozovanou SČVK.

Propojení vodovodu v Horní Branné a vodovodu v Dolní Branné (Královéhradecký kraj)

Propojení vodovodu v Horní Branné a vodovodu v Dolní Branné, osazením automatické tlakové stanice na předávací místo a vybudování nových vrtů.

Napojení skupinového vodovodu Semily na vodovod Železný Brod (VS Liberec-Jablonec n/Nisou)

Napojení skupinového vodovodu Semily na vodárenskou soustavu Liberec–Jablonec nad Nisou přes vodovodní síť Železného Brodu

Propojení vodovodu Ktová a vodovodu Troskovice

Propojení vodovodu Železný Brod a vodovodu Koberovy v délce 0,5 km, napojením do stávajícího vodojemu v Troskovicích.

Propojení vodovodu Levínská Olešnice a vodovodu Žďár

Propojení vodovodu Železný Brod a vodovodu Koberovy v délce 1,2 km. K dodržení tlakových poměrů je zde navrhnut vodojem v lokalitě Levín.

Propojení vodovodu Martinice v Krkonoších a vodovodu Studenec

Propojení vodovodu Martinice v Krkonoších a vodovodu Studenec v délce 0,9 km.

Propojení vodovodu Martinice v Krkonoších a vodovodu Horní Branná

Propojení vodovodu Martinice v Krkonoších a vodovodu Horní Branná v délce 4,2 km.

Propojení vodovodu Semily a vodovodu Bozkov

Propojení vodovodu Semily a vodovodu Bozkov v délce 1,4 km.

Ekonomické zhodnocení opatření navržených pro nadobecní systémy – propojení soustav

Název investice Celková cena investičních opatření (mil.Kč) Počet obyvatel Investiční náklad na jednoho obyvatele (Kč/obyv)
Propojení SV Frýdlant se SV Bulovka a SV Dětřichov 192 24 000 7 992
Propojení vodovodů Liberec-Bílý Kostel nad Nisou-Hrádek nad Nisou 374,3 7 800 47 990
Napojení vodovodu v obci Karlov na vodovod Hrubá Skála 1,8 770 2 344
Propojení vodovodu Mimoň-Pertoltice Pod Ralskem s vodovodem Ralsko 13,5 500 27 000
Propojení vodovodu v Horní Branné a vodovodu v Dolní Branné (Královéhradecký kraj) 16,5 1 880 8 780
Napojení skupinového vodovodu Semily na vodovod Železný Brod (VS Liberec-Jablonec n/Nisou) 18,6 10 000 1 860
Propojení vodovodu Kravařích a vodovodu ve Stvolínkách 12,6 1 030 12 270
Propojení vodovodu Proseč pod Ještědem a vodovodu Český Dub 6,8 325 20 850
Propojení vodovodu Rychnov u Jablonce n.Nisou a vodovodu Dalešice 20,1 550 36 540
Propojení vodovodu Turnov a vodovodu Mírová pod Kozákovem 11,5 1 280 8 960
Propojení vodovodu Železný Brod a vodovodu Koberovy 24,8 950 26 120
Propojení vodovodu Ktová a vodovodu Troskovice 3,1 140 22 000
Propojení vodovodu Levínská Olešnice a vodovodu Žďár 7,4 500 14 800
Propojení vodovodu Martinice v Krkonoších a vodovodu Studenec 6,2 1 900 3 270
Propojení vodovodu Martinice v Krkonoších a vodovodu Horní Branná 32,1 3 750 8 560
Propojení vodovodu Semily a vodovodu Bozkov 10,7 600 17 840
CELKEM 1487 55 975